חלון החשבון בתחנת המסחר

תיאור

חלון החשבונות מציג את פרטי חשבונך. ההון הוא שוויו של חשבונך. הרווח/הפסד היומי מראים כמה הרווחת או הפסדת בפיפסים ביום המסחר הנוכחי. הביטחונות המנוצלים הם הסכום ששמור לצורך גיבוי העסקה מסך הכספים שבחשבונך. הביטחונות ברי הניצול הם הסכום הזמין בחשבונך לצורך ספיגת הפסדים אפשריים או פתיחת עסקאות חדשות. הרווח/הפסד בברוטו מציג נתון זה במונחים דולריים עמודת הביטחונות מראה לך אם קיבלת חריגת ביטחונות (margin call). חריגת ביטחונות מתבצעת כאשר המרווח הזמין בחשבונך יורד מתחת לאפס. כאשר הדבר קורה, הפוזיציה נסגרת באופן אוטומטי.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.