דיווחי MAGNA

Share on FacebookShare on LinkedIn

לצפייה בדיווחים הפומביים של החברה באמצעות אתר מגנא לחץ כאן.

דוחות ופרטים על פי תקנה 48 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

1 דוחות ופרטים אלו מפורסמים גם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך הפתוח לעיון הציבור שכתובתו היא www.magna.isa.gov.il