דיווחי MAGNA

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

לצפייה בדיווחים הפומביים של החברה באמצעות אתר מגנא לחץ כאן.

דוחות ופרטים על פי תקנה 48 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

1 דוחות ופרטים אלו מפורסמים גם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך הפתוח לעיון הציבור שכתובתו היא www.magna.isa.gov.il