הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר;
החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר.

קוד התנהגות ואתיקה עסקית

כללי

חברת אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ (הפועלת תחת שמה המסחרי "FXCM ישראל", להלן: "החברה") הינה חברת שירותים למסחר עצמאי, המספקת שירותי מסחר לסוחרים פרטיים ומוסדיים.

מטרת הקוד האתי הוא לקבוע סטנדרטים להתנהלות ערכית של עובדי החברה ומנהליה כלפי לקוחות החברה, עובדי החברה ורשויות החוק. הקוד נועד לקדם את הערכים והעקרונות שהוא מגלם בתוכו וכל הגורמים שצוינו אחראיים לפעול לפי הקוד האתי.

תקנות ורגולציה

על החברה לספק ללקוחותיה שירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר תוך עמידה בציפיות לקוחותיה לגבי תוצאות המסחר. על אף מטרות אלו, החברה תפעל בראש ובראשונה לפי דרישות הרשות לניירות ערך.

אין בכללי הקוד האתי להחליף או לגרוע מחוקי המדינה או כל דין אחר החל על החברה אלא בא להוסיף עליהם בדרך של קביעת כללי התנהגות מוסריים וראויים לעובדי החברה, מההנהלה הבכירה ועד אחרון העובדים.

עקרונות הליבה של החברה

יושרה

החברה מבינה כי הצלחתה מבוססת על מוניטין החברה הגובר יחד עם התגברות אמון ציבור הלקוחות בחברה. החברה מכבדת את האינטרס הבסיסי של לקוחותיה והוא עמידה בהתחייבויות החברה למול אל מול אלו, כנות ושקיפות.

החברה חרטה על דיגלה התנהלות מצידה ומצד עובדיה, למול הלקוחות, ללא הטעייה מכוונת, תוך גילוי מלא ומתן שירות. החברה, עוד סבורה כי, כלל המתואר לעיל, מהווה יסודות להתנהלות ביושרה, והצורך בישרה אינו נובע מהוראות רגולציה שונות, אלא מהצורך בהבטחת תקשורת הוגנת עם הלקוח, תוך הקפדה על כך שחומרי קידום המכירות הנם מדוייקים מלאים ומאפשרים ללקוחות החברה לקבל החלטות מושכלות.

הוגנות

החברה מתחייבת לטפל בהוגנות בכלל לקוחותיה וליישם קוד זה באופן עקבי ובלתי מפלה, החל מטיפול בחשבונות הלקוחות המוסדיים וכלה בטיפול החברה בלקוחותיה הקמעונאיים.

החברה מקדמת את האינטרסים העסקיים שלה, אך בתוך כך מקפידה לשמור גם על התנהלות הוגנת ושקופה.

החברה מתנגדת לניצול לא הוגן של לקוחות באמצעות מניפולציה, הסתרה, ניצול לרעה של מידע חסוי, מצג שווא של עובדות מהותיות, או כל התנהגות לא הוגנת אחרת.

אחריות

החברה מקפידה לעמוד בכלל ההתחייבויות שנטלה על עצמה כלפי לקוחותיה, עובדיה, ספקי השירות והרגולטורים השונים במדינת ישראל.

החברה מתחייבת לספק מוצרים ושירותים באופן יעיל וחדשני, ככל הניתן, כך שאלו יעלו בקנה אחד עם צרכי הלקוחות, ומציעה סביבת מסחר שהינה, לשיטתה, מהירה, אמינה, שקופה, נוחה ובעלת ערך במונחים של מחירים ואיכות.

החברה מקפידה ליצור אתגרים בסביבת עבודה מקצועית, שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות לפיתוח מקצועי המבוסס על ביצועים, כלפי עובדיה.

מול ספקי השירות שלה החברה מבקשת לבנות מערכות יחסים איתנות באופן הדדי, אשר יועילו בקידום עקרונות היסוד שלה.

החברה מתחייבת להקפיד לציית לכלל החוקים, הכללים והתקנות אשר חלים עליה. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם כלל הרגולטורים הרלוונטים במדינת ישראל.

יכולת

החברה משקיעה משאבים של זמן, אנרגיה והוצאות אחרות על מנת לספק ללקוחותיה הצעות מחיר תחרותיות, שקיפות לכל עסקה שיבצעו, ואת מיטב פלטפורמות המסחר והשירותים אשר יענו על צרכיהם.

אמינות

אמינות היא סימן ההיכר של החברה, המוצרים והשירותים אותם היא מציעה.

כבוד האדם, יחסים בתוך הארגון

כל עובד ועובד הוא בראש ובראשונה אדם, הזכאי ליחס של כבוד אנושי בסיסי בכל מקום בו הוא חי ופועל ומשכך זכאי לסביבת עבודה נעימה, נטולת הפליה מטעמי דת, גזע, לאום, מין, נטייה מינית, גיל או מוגבלות גופנית, ונטולת הטרדה, כפייה או התעללות מכל סוג שהוא. על העובדים להתייחס בכבוד, בנימוס ובסובלנות זה לזה ועם כל גורם אחר אשר הם פועלים מולו ולקדם תרבות שיחה ודיון נאותים. עובדי החברה מבצעים ויבצעו את עבודתם באופן מקצועי, יעיל ואמין מתוך יושרה וכבוד למרחב האישי ולזמנו של האחר. יחסם של מנהלים וגורמים ארגוניים לעובד יהיה יחס של כבוד והערכה לעצם היותו של העובד אדם, למאמציו ולהקרבת זמנו ויכולותיו למען הארגון תוך השקעת משאבים בפיתוח המקצועי של העובדים, תגמולם וקידומם עפ"י הערכת תרומתם האישית, תפקידם ובהתאם לאפשרויות העומדות בפני החברה.

איסור ניצול מעמד לרעה

עובדי החברה אשר הינם מנהלים או ממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם (כגון: ערבות כספית, הלוואה וכד'). בנוסף, עובדי החברה לא ינצלו מעמדם בחברה לצורך קידום עניינים אישיים כלשהם, שלהם או של מי מטעמם, ולא ישתמשו בשם החברה או בתיאור תפקידם בחברה לצורך פעילות כלשהי (פרטית או ציבורית), זולת עבודתם בחברה.

איסור ניצול הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות

מנהלי החברה ועובדיה ימנעו מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של החברה ו/או כל פעולה שעשויה להוות תחרות עם החברה. על מנהלי החברה ועובדיה לעשות שימוש במידע המגיע לידיהם במסגרת עבודתם בחברה אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אליהם המידע. ביחסים עם צדדים שלישיים הקשורים עם החברה בקשרים עסקיים, על העובדים לפעול תוך שמירה על טובת החברה ועל האינטרסים שלה, וללא כל כוונה לנצל מידע, קשרים או כל הזדמנות עסקית אחרת לטובתם האישית. חובה על כל עובד לגלות לחברה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לענייניה ואשר באו לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

החברה מחוייבת למשמעת קפדנית, ניהול ושליטה מהשורה הראשונה וסביבת ציות נוקשה.

החברה נדרשת להגיש דוחות כספיים ודיווחים תקופתיים שונים באופן שיגרתי לרגולטור החל מיום ה- 30/10/2016, ולעמוד בהוראות תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע״ה – 2014, ובדרישות הפיקוח עליה אשר יושתו באמצעות רשות לניירות ערך.

התמקדות בלקוח

החברה מטפחת את עובדיה לפעול בגישה ממוקדת לקוח, ומבדילה את עצמה ממתחריה בתחום שירות הלקוחות, ומטפלת בלקוחותיה באדיבות מירבית, הוגנות, שקיפות, מקצועיות ובכבוד.

יושר וטיפול הוגן

החברה מטפחת את עובדיה לפעול בגישה ממוקדת לקוח, ומבדילה את עצמה ממתחריה בתחום שירות הלקוחות, ומטפלת בלקוחותיה באדיבות מירבית, הוגנות, שקיפות, מקצועיות ובכבוד.

החברה לא תקבל כל סוג של שוחד או כל תשלום דומה אחר בכל צורה שהיא, במשירין או בעקיפין.

סודיות

במהלך מתן השירות, הדירקטורים, המנכ"ל או כל עובד עשויים להיות חשופים למידע סודי הנוגע ללקוחות, מתחרים, הגבלים, מערכות, שיווק, תוכנית אסטרטגית, עמלות, הכנסות וכל מידע סודי אחר. נושאי המשרה אינם רשאים למסור מידע סודי זה או לפרסמו במהלך או לאחר עבודתם בחברה. עליהם להיות דיסקרטיים עם המידע הסודי ולהימנע מתקשורת על עניינים סודיים אלה, להמנע מפרשנות או העברתם לשם שימוש ע"י צד שלישי.

על העובדים לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי להבטיח שסודות החברה לא ייחשפו לאחרים. מנהלי החברה ועובדיה רשאים לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים עבורם נמסר להם המידע.

שאלות בנוגע לקוד האתי ודיווח על הפרתו

החברה מעודדת את עובדיה להתייעץ עם הממונים עליהם במקרה של ספק לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר בסיטואציה מסויימת. שאלות בנוגע לקוד האתי ותחולתו מופנות אל הממונה אחר הקוד האתי בחברה, קצין הציות.

בנוסף, החברה מעודדת דיווח על הפרות של חוקים, כללים, תקנות או הקוד האתי, לכאורה,  ישירות למנהלים הרלוונטים ונציגם המתאים בכל מחלקה לשם טיפול ו/או תיקון ליקויים.