הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר;
החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר.

גילוי הסיכונים הכרוכים בביצוע עסקאות בנכסים פיננסים באמצעות החברה

מסמך גילוי סיכונים זה מפרט את הסיכונים המהותיים הידועים בקשר עם מסחר עצמאי וביצוע עסקאות בנכסים פיננסיים באמצעות החברה.

השקעה בסיכון גבוה

מסחר בשערי חליפין על מטבעות ובחוזי הפרשים הינו מסחר בסיכון גבוה, אשר אינו מתאים לכל סוגי המשקיעים. לפני שאתה מחליט לסחור בנכסים פיננסיים המוצעים על ידי החברה או באמצעותה, עליך לשקול היטב את מטרותיך, מצבך הפיננסי, צרכיך ורמת הניסיון שלך. החברה עשויה לספק מעת לעת מידע כללי אודות הנכסים הפיננסיים, שאינו מהווה בשום אופן ייעוץ השקעות או מידע הנושא אופי אישי ואינך יכול להסתמך על מידע כאמור לצורך בחינת מטרותיך, מצבך הפיננסי או צרכיך. קיימת אפשרות שתפסיד את כל כספי הקרן שהשקעת, אך לא מעבר לסכומים אלה ולפיכך, אתה מנוע מלבצע עסקאות בכספים שאתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר מבוסס בטחונות ותנודות של נכסים פיננסיים. החברה ממליצה כי תפנה לקבלת ייעוץ באמצעות יועץ השקעות עצמאי.

מסחר המבוסס על כספי בטחונות תוך שימוש במנופי השקעה

הרעיון במסחר המבוסס על כספי בטחונות הוא שהבטוחה מופקדת על מנת להבטיח ערך רעיוני גדול יותר של העסקה שלך. מסחר תוך שימוש בבטחונות מאפשר לסוחרים לפתוח עסקאות הגדולות באופן משמעותי מהשווי הריאלי של הבטוחה. למערכות המסחר של החברה יש יכולות ניהול ביטחונות, המאפשרת ללקוח לעשות שימוש במנופי השקעה. מסחר מבוסס כספי בטחונות המתבצע תוך שימוש במינוף הינו מסוכן, מאחר ובדיוק כפי שאפקט המינוף יכול לסייע לך, הוא גם יכול לשמש נגדך. אם ברגע נתון, השווי השוטף של החשבון נמוך או שווה לדרישת הבטחונות המינימליים בגין כל העסקאות הפתוחות בחשבונך, מערכות המסחר תבצענה באופן אלקטרוני סגירה אוטומטית של עסקאות בחשבונך, כולן או חלקן, עד  אשר השווי השוטף של החשבון יהיה גבוה מדרישת הבטחונות המינימליים בגין העסקאות שעוד נותרו פתוחות, ככל שנותרו. למידע נוסף לגבי אופן סגירת העסקאות בהיעדר בטחונות נא ראה המידע המשלים בתקנון החברה.

החברה ממליצה שלקוחותיה יחזיקו בידה את סכום הבטחונות הנדרש בחשבונם בכל עת.

אינפורמציה המועברת על ידי החברה

כל מידע הנכלל באתר האינטרנט או שניתן על ידי החברה, לרבות חיווי דעה, מחקר, אנליזה, חדשות כלכליות, מחירים או כל אינפורמציה אחת, מסופק לרווחת לקוחות החברה ככלל, לצורך מתן מידע כללי על השווקים ואינו נועד להוות ייעוץ השקעות או מידע שיש לראות בו ככזה המסופק על בסיס צרכיו האישיים של הלקוח. החברה אינה אחראית לכל נזק או הפסד, לרבות אובדן רווחים, אשר עשויים להיגרם, במישרין או בעקיפין,  מכוח הסתמכות  על מידע כאמור.

סיכוני מסחר באמצעות רשת האינטרנט ורשתות סלולריות

קיימים סיכונים הקשורים בביצוע עסקאות ובמסחר בנכסים פיננסיים המבוסס על שימוש ברשת האינטרנט או רשתות סלולריות, לרבות אך לא רק, בקשר עם כשלים בתוכנה, בחומרה ובתקשורת אינטרנטית או סלולרית. מאחר ורשתות התקשורת אינן בשליטתה של החברה, לרבות עוצמת הסיגנלים, קצב קבלתם והעברתם והחיבור לציוד הקצה של הלקוח, החברה אינה נוטלת כל אחריות על כשלים בתקשורת או עיכובים הכרוכים במסחר באמצעות האינטרנט או באמצעות פלטפורמות מסחר סלולריות. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של העדר תקשורת אינטרנטית או סלולרית, הלקוח מוזמן להעביר הוראות ביצוע והוראות עתידיות באמצעות שיחה טלפונית לנציג ספקית הנזילות, או מי מטעמה. יודגש כי מתן הוראות בעל פה וכל תקשורת עם נציגי חדר המסחר של ספקית הנזילות נערכים בשפה האנגלית.

מדיניות ביצוע עסקאות

החברה מעבירה ללקוחותיה באופן אלקטרוני את המחירים שהיא מקבלת מספקית הנזילות שלה. במקרים מסויימים ייתכנו הגבלות על הנזילות של נכסים פיננסיים המוצעים באמצעות החברה, באופן העשוי להשפיע על השער הסופי של העסקה שתבצע.

זליגת מחירים (Slippage)
*זליגת מחירים במערכת ה-Trading Station II, בדומה לסטייה מקסימלית כמו במערכת המטה טריידר 4.

החברה מוכוונת לספק ללקוחותיה את אפשרויות הביצוע הטובות ביותר של עסקאות ועושה מאמצים לבצע הוראות עתידיות בשער המדוייק שהתבקש על ידי הלקוח. עם זאת, בזמנים מסויימים, לאור תנודתיות מוגברת בשווקים, הוראות ועסקאות עשויות להיות מושפעות מזליגת מחירים. המקרה השכיח ביותר של זליגת מחירים הינו במהלך פירסום הודעות חשובות ומהותיות או בזמנים של נזילות מוגבלת. לדוגמא, מועד סיום יום המסחר (שעה 17:00 במונחי שעון החוף המזרחי בארה"ב) ידוע כמועד שבו הנזילות צפויה להיות מוגבלת, מאחר וספקי נזילות רבים מבצעים סביב מועד זה עסקאות שנועדו לסיים את יום המסחר. במועדים כאמור, סוג ההוראה שנתת לחברה, הכמות שדרשת, והוראות ספציפיות שנתת, עשויות להשפיע על אופן הביצוע של הוראותיך על ידי החברה.

דוגמאות להוראות ספציפיות כאמור כוללות:

הוראות מסוג- ("Good `Til Cancell ("GTC– ההוראה שלך תבוצע במלואה על בסיס מגוון המחירים הבאים שיצוטטו, החל מהמועד שההוראה התקבלה ועד להשלמת מלוא כמות הנכס הפיננסי הנדרשת.

הוראות מסוג- ("Immediate or Cancel ("IOC- ההוראה שמסרת תבוצע במלואה או בחלקה על בסיס המחיר הראשון שיצוטט. בהעדר נזילות לביצוע ההוראה בכללותה על בסיס המחיר הראשון שיצוטט, כל יתרה בכמות המבוקשת מהנכס הפיננסי שלא בוצעה על בסיס המחיר הראשון שצוטט כאמור, לא תבוצע.

הוראות מסוג ("Fill or Kill ("FOK- ההוראה שמסרת תבוצע במלואה או שלא תבוצע בכלל.

התנודתיות בשווקים עשויה להערים קשיים על ביצוע הוראות ועסקאות. לדוגמא, לאור תנודות בשווקים, המחיר שבו תבוצע עסקה עשוי להיות גבוה או נמוך באופן משמעותי מהמחיר שנבחר או צוטט. במקרה כזה, הסוחר יבקש לבצע עסקה במחיר מסויים אך בשבריר שניה כאמור, מחיר השוק עשוי לנוע באופן משמעותי מהמחיר המסויים שבו ביקש הסוחר לבצע את העיסקה. הוראת הסוחר תועבר לביצוע, אך במחיר הבא שיצוטט לגבי הוראת הביצוע שמסר הסוחר.

החברה מספקת מספר סוגי הוראות בסיסיות ומתקדמות על מנת לסייע ללקוחות לשלוט בסיכוני ביצוע של עסקאות והוראות עתידיות. דרך אחת להתמודד עם סיכון הטמון בזליגת מחירים הינה שימוש בכלי של תיחום טווחי שוק, המוצע במערכות המסחר. כלי זה, של תיחום טווחי שוק, מאפשר לסוחרים לקבוע את הטווח הכולל של המחירים, שבהם הם יהיו מוכנים שעיסקה שהורו לבצעה או הוראה עתידית שמסרו, תבוצע. בחירה של טווח מחירים אפס תצביע על כך שהלקוח אינו מתיר ביצוע עסקאות בזליגת מחירים והוא דורש שהעסקה תבוצע במחיר שצוטט ולא בכל מחיר אחר. לקוחות רשאים לבחור טווח מחירים רחב יותר של זליגה ובכך להגדיל את הסיכוי שהעיסקה שביקשו לבצע, תבוצע. במקרה כזה, הוראת הביצוע תבוצע על ידי החברה במחיר הטוב ביותר שניתן לבצעה במסגרת טווח המחירים שנבחר על ידי הלקוח. אם הוראת הביצוע שמסר הלקוח אינה יכולה להתבצע במלואה בתוך טווח המחירים שנקבע על ידו, אזי היא לא תבוצע על ידי החברה. יודגש בזה שניתן יהיה להגדיר טווחי שוק שליליים בלבד המיועדים לשליטה על החשיפה השלילית. הלקוח לא יהיה רשאי להגדיר טווח שוק חיובי, על מנת להנות משערי ביצוע עדיפים למטרות רווח.

זאת ועוד, הוראות עתידיות מסוג הגבלת הפסד יהפכו להוראות לביצוע עסקה על בסיס המחיר הטוב האפשרי. מתן הוראת הגבלת הפסד כאמור מבטיח את ביצוען, אך אינו מבטיח את המחיר שבו הן תבוצענה.

מובהר בזה כי במסחר באמצעות מערכת המסחר Meta Trader 4, הוראות עתידיות לפתיחה ולסגירה של עסקאות, לרבות הוראות עתידיות לגריפת רווח (Take profit TP), מבוצעות על בסיס Fill or Kill. הוראות אלה מבוצעות אך ורק אם ניתן לבצע אותן במלואן במחיר המבוקש. הוראות עתידיות אלה אינן ניתן לפירוק לגורמים ולביצוע במגוון מחירים ובמקרה שלא ניתן היה לבצען, הן מתבטלות. מובהר כי הוראות עתידיות מסוג הגבלת הפסד (Stop Loss SL) והוראות עתידיות שניתנו לאור דרישה לבטחונות, אינן מבוצעות על בסיס Fill or Kill. אמנם מערכות המסחר תמתין עד לשער שבו ניתן יהיה לבצע אותן במלואן, אך הן לא תבטלנה. המספר המקסימלי של הוראות פעילות שניתן לכלול בחשבון אחד הינו 500 (לרבות עסקאות פתוחות והוראות עתידיות) מערכת ה-MT4 לא תאפשר הצבת הוראות עתידיות (לרבות הוראות הגבלת הפסד או נטילת רווח) בשיעור העולה על 500 הוראות שונות.

תנודות בשערי החליפין (עלויות פיפ)

תנודות בשערי החליפין, או עלויות פיפ, מוגדרות כערך שניתן לתנועת הפיפ בצמד מטבעות מסוים. עלות זו הינה כמות המטבע שתורווח או תופסד עם כל תנועה של שער החליפין של צמד המטבעות ותהיה נקובה במטבע הבסיס בחשבון שבו נסחר הצמד. בפלטפורמה של FXCM, עלות הפיפ עבור כל צמדי המטבעות מוצגת בחלון הציטוטים הפשוטים תחת עמודת "עלות פיפ".

נזילות

במהלך השעות הראשונות לאחר פתיחת השווקים, המסחר בשווקים עשוי להתבצע באיטיות, וזאת עד למועד פתיחתם של השווקים הגדולים בעולם. המסחר האיטי האמור עשוי לגרום להרחבת מרווחי הציטוט, מאחר ויש פחות קונים ומוכרים. מועד נוסף שבו צפויה האטה בקצב ביצוע העסקאות ובנזילות הינו סביב מועד סיום יום המסחר (שעה 17:00 במונחי שעון החוף המזרחי בארה"ב. שעון ישראל הינו + 7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי בארה״ב), וזאת מאחר ובשעות אלה ספקי נזילות רבים מסיימים את היום ואינם מאפשרים לבצע מסחר בנכסים פיננסיים באמצעותם. גם סביב מועד זה ניתן יהיה להיווכח בהרחבת מרווחי הציטוט, לאור העדר נזילות. בשווקים שאינם מאופיינים בנזילות רבה, סוחרים עשויים להיתקל בקשיים בפתיחת עסקה או בסגירתה במחיר שיתבקש על ידם ועתידים להתקל בעיכובים בביצוע הוראותיהם ו/או בקבלת מחירי ביצוע השונים באופן מהותי מהמחיר שבו ביקשו לבצע את הפעולה.

בנוסף לבחירת סוג ההוראה, בטרם ביצוע החלטה לבצע עסקה או ליתן הוראה עתידית, הסוחר חייב לקחת בחשבון גם את נושא הסחירות של הנכס הפיננסי נשוא העסקה. בשווקים הפיננסיים, נכסים פיננסיים מסויימים נסחרים בכמות גדולה יותר מנכסים פיננסיים אחרים. מסחר בנכסים פיננסיים נפוצים, כמו למשל בצמדי מטבעות הנמנים על המטבעות המובילים (Majors), תאפשר לסוחר לפתוח או לסגור עסקה, ברוב המקרים, במחיר קרוב למחיר שצוטט ועם מינימום זליגה של מחירים, בתנאי שוק רגילים. עם זאת, סוחר  בנכסים פיננסיים שאינם נפוצים עשוי להיתקל בקשיים בפתיחה או בסגירה של עסקאות במחיר המבוקש ועם זליגת מחירים שעשויה להיות משמעותית. לפיכך, החברה ממליצה בחום לכל הסוחרים לעשות שימוש בסוגי ההוראות שנועדו לצמצם את הסיכונים האמורים.

עיכובים בביצוע

עיכובים בביצוע עסקה עשויים להתרחש בגין מגוון סיבות, כמו למשל כשלים טכניים בחיבור האינטרנט בין הלקוח לבין החברה; עיכוב באישור העסקה על ידי ספקית הנזילות; או העדר נזילות בנכס הפיננסי שבו הלקוח מעוניין לסחור. לאור תנודתיות השווקים, זה הכרחי שללקוח תהיה תקשורת אינטרנטית טובה ואמינה. עשויות להיות נסיבות בהן חיבור האינטרנט של הסוחר לא יהיה מקושר באופן רציף לשרתי החברה, לאור עוצמת סיגנלים נמוכה בחיבור ללא חוטים (wireless). הפרעה ברשת התקשורת עשויה לעיתים לפגוע בקצב הסיגנל ולעכב את התקשורת והעברת המידע בין מערכות המסחר לבין שרתי החברה.

חידוש אוטומטי להוראות עתידיות

במקרים מסויימים, התנודתיות ומצב הנזילות בשווקים יוצרים תנאים שעשויים להקשות על ביצוע הוראות עתידיות. במקרים אלה, הוראות עתידיות מסוג Limit Entry או Limit לא תבוצענה ותחודשנה באופן אוטומטי עד שניתן יהיה לבצען. לתשומת ליבך, מתן הוראות עתידיות מסוג Limit Entry או Limit מבטיח ביצוע שלהן במחיר הנדרש או טוב יותר, אך אינו מבטיח את עצם ביצוען.

יישומים והגדרות מערכת Trading Station II
יישום פרטים
   
 
מספר צמדי מטבעות 39
איזור זמן לבחירה (מקומי, UTC, EST)
סגירת יום EST17:00 (שעון החוף המזרחי)
יחידת מסחר בסיסית 1K
הגבלות סטופ ולימיט ללא
הגבלות על הוראות עתידיות ללא
הגבלות על קרקוף ללא
סוג הוראה ברירת מחדל GTC (Good 'Til Canceled)
גידור כן
סגירה חלקית של עסקאות כן
סטייה מקסימלית כן
סטייה ברירת מחדל BBO
סוג ביצוע הוראות מיידי

ביצוע בעת חגים וסופי שבוע

שעות דסק מסחר

דסק המסחר נפתח ביום ראשון בין 17:00 ל-17:15 שעון החוף המזרחי (ET) [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.]. דסק המסחר ננעל ביום שישי ב-16:55 שעון החוף המזרחי [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.]. יש לציין כי הוראות מסחר שהוצבו לפני שעת הנעילה עשויות להתבצע עד 17:00 שעון החוף המזרחי [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.], וכי סוחרים שפתחו עסקאות בין 16:55 ל-17:00 שעון החוף המזרחי [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.] ייתכן כי לא יוכלו לבטל הוראות הממתינות לביצוע. במקרה שהוצבה הוראת שוק מסוג (Good till Canceled) בדיוק בעת נעילת השוק, ישנה אפשרות כי ההוראה לא תבוצע עד פתיחת המסחר ביום ראשון העוקב. יש לנקוט בזהירות כאשר סוחרים בסמוך לשעת הנעילה ביום שישי ולהביא בחשבון את המידע שלעיל.

שעות הפתיחה והנעילה של שבוע המסחר עשויים להשתנות על ידי דסק המסחר וזאת מאחר שאלו מתבססים על ספקי הנזילות אשר מספקים ציטוטים ל-FXCM. בשעות מעבר לשעות המתוארות לעיל (שעות דסק המסחר), יתכן כי חלק או מרבית הבנקים בעולם והמרכזים הפיננסיים בעולם, יהיו סגורים, ועל כן עשוייה להיות ירידה בנפח המסחר ופגיעה בנזילות הקיימות אשר תמנע ביצוען של עסקאות או תגרום לירידה באספקת מחירים (מצב זה עשוי להתרחש גם במהלך סוף השבוע).

עדכוני מחיר לפני פתיחת המסחר

זמן קצר לפני פתיחת שבוע המסחר, דסק המסחר מבצע ריענון של שערי המחיר כדי לשקף את מחירי השוק הנוכחיים, וזאת כהיערכות לפתיחת המסחר. בעת העדכון, עסקאות והוראות שנותרו במהלך סוף השבוע הינן חשופות לביצוע. עם זאת, הציטוטים בעת העדכון אינם זמינים לביצוען של הוראות שוק חדשות. לאחר פתיחת המסחר סוחרים יכולים לפתוח עסקאות חדשות, ולבטל ולהתאים הוראות מסחר קיימות.

פערים (gapping)

מחירי הנכסים הפיננסיים שבהם נפתחים השווקים בתחילת יום המסחר או בתחילת שבוע המסחר לאחר תום סוף השבוע בחו״ל (לפי סוג הנכס הפיננסי, להלן:"מועד הפתיחה"), עשויים להיות שונים מהמחירים שבהם הם נסגרו ביום המסחר או שבוע המסחר החולף (לפי סוג הנכס הפיננסי, להלן:"מועד הסגירה"). לעיתים עשויים להתרחש פערים משמעותיים בין מחיר הנכס הפיננסי במועד הפתיחה לבין מחיר הנכס הפיננסי במועד הסגירה. פערים כאמור עשויים להתרחש במקרים של פרסום חדשות כלכליות מהותיות או אירוע כלכלי שמשנה את האופן שבו השווקים מעריכים את שווי הנכס הפיננסי.

סוחרים החוששים ממצב בו השווקים יהיו תנודתיים במהלך התקופה שבין מועד הסגירה לבין מועד הפתיחה, באופן אשר יצור פערים בשערי הנכסים הפיננסיים או שהסיכון הפוטנציאלי האמור אינו תואם את סגנון המסחר שלהם, יכולים פשוט לסגור את העסקאות הפתוחות שלהם לפני מועד הסגירה. הכרחי שסוחרים המחזיקים עסקאות פתוחות בין מועד הסגירה לבין מועד הפתיחה יבינו שקיים סיכוי לא מבוטל שאירוע כלכלי מהותי או פרסום חדשותי ישפיעו באופן מהותי על השווי של העסקאות הפתוחות בחשבונם ו/או יביא לסגירתן במועד הפתיחה, בשל העדר בטחונות מתאימים.

ביצוע הוראות

הוראות לימיט מתבצעות בדרך כלל במחיר המבוקש או הטוב ביותר. אם המחיר המבוקש (או המחיר הטוב ביותר) אינו זמין בשוק, ההוראה לא תבוצע. אם המחיר המבוקש של הוראת הסטופ הגיע בעת פתיחת השוק ביום ראשון, ההוראה תהפוך להוראת שוק. הוראות כניסה בלימיט מתבצעות באותו אופן כמו הוראות לימיט. הוראות כניסה בסטופ מתבצעות באותו אופן כמו הוראות סטופ.

למידע נוסף בנוגע להוראות ופקודות המסחר האפשריות במערכות המסחר של החברה – נא ראו מידע נרחב בתקנון החברה.

סיכוני סוף שבוע

סוחרים החוששים כי השווקים עשויים להיות תנודתיים מאוד במהלך סוף השבוע או חוששים מפני פערי מחיר או סבורים כי הסיכון הגלום בסוף השבוע אינו מתאים לסגנון המסחר שלהם, יכולים פשוט לסגור את עסקאותיהם ולבטל את הוראותיהם לפני נעיל המסחר השבועית. חשוב שסוחרים שמחזיקים פוזיציות במהלך סוף השבוע יהיו מודעים לאפשרות הפוטנציאלית לאירועים כלכליים והכרזות חדשותיות אשר עשויים להשפיע על הערך של הפוזיציות שלך. לאור התנודתיות המאפיינת את השוק, אין זה בלתי נפוץ שהמחירים יהיו במרחק של כמה פיפסים בפתיחת המסחר השבועי בהשוואה למחירי הנעילה בסוף השבוע. אנחנו ממליצים לסוחרים להביא בחשבון את הסיכונים הללו בקבלת החלטות המסחר שלהם.

דרישות בטחונות עשויות להשתנות באופן תקופתי וזאת כדי לשקף את השינויים בתנודתיות בשוק המטבעות. לדוגמה, דרישת הבטחונות (MMR) על צמד מטבעות מסוים מחושב כאחוז מתוך הערך היחסי של הצמד. ככל ששער החליפין עבור כל צמד מטבעות מסוים משתנה כלפי מטה או מעלה, יש להתאים את דרישות הבטחונות עבור אותו צמד. לדוגמה, אם שער האירו מתחזק למול שער הדולר האמריקני , יהיה צורך להקצות בטחונות גבוהים יותר כדי לפתוח פוזיציה על האירו-דולר בחשבונות מסחר הנקובים בדולרים. FXCM אינה צופה יותר מעדכון בטחונות אחד בחודש. עם זאת, תנועות שוק קיצוניות או אירועי סיכון עשויים לחייב עדכון שאינו מן המניין. דרישות הבטחונות העדכניות מוצגות החלון הציטוטים הפשוטים בתחנת המסחר של FXCM. למידע נוסף אודות אופן מנגנון דרישת הבטחונות ראה פרק "בטוחות מסחר" בתקנון החברה.

סיכוני ביצוע בעת חגים ומועדים

במהלך ימי חג ומועדים אחרים בשווקי הבסיס של מוצרי המט"ח וה-CFD ש-FXCM מציעה למסחר, ייתכנו שינויים בשעות המסחר ותנודתיות גבוהה בשל חוסר נזילות ונפחי מסחר נמוכים, העשויים לבוא לידי ביטוי בתופעות מסחר כמו התרחבות מרווחים, פערי מחירים (Gapping) וזליגות מחירי ביצוע. כמו כן, עלויות החזקת עסקה לילית, המתגלמת בריביות גלגול (Rollover), העלולים להשתנות במידה רבה ואף להתייקר משמעותית, בכפוף לשיקולי דעת של ספקי הנזילות .על מנת לעקוב בעליות ריביות גלגול ניתן לצפות מראש בריביות העדכניות להיום בחלונית "ציטוטי מחיר פשוטים" במערכת המסחר של FXCM – ה- Trading Station II . על כן, במועדים אלה, אנו ממליצים לסוחרים לנהוג במשנה זהירות ולנהל את עסקאותיהם בהתאם.

גידור

גידור מאפשר לסוחר לקנות ולמכור במקביל פוזיציה על אותו מכשיר פיננסי. כך למעשה הסוחר יכול להיכנס לשוק מבלי לבחור בכיוון ספציפי עבור הנכס. למרות שגידור עשוי למתן או להגביל הפסדים עתידיים, הוא לא מבטל לחלוטין את הסיכון להפסדים עתידיים בחשבון. בשוק הפורקס לסוחר יש אמנם אפשרות לגדר באופן מלא מבחינת גודל הפוזיציות, אך לא מבחינת המחיר. הדבר נובע מהפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, או המרווח. בעסקת גידור, סוחרי FXCM ישראל נדרשים להקצות בטחונות עבור צד אחד בעסקת הגידור (עבור הפוזיציה הגדולה יותר). ניתן לעקוב אחר דרישות הבטחונות העדכניות בחלון הציטוטים הפשוטים ב-Trading Station II. למרות שגידור עשוי לספק לסוחר מרחב תמרון מסוים, חשוב שהסוחרים יהיו מודעים לגורמים הבאים שעשויים להשפיע על עסקאות גידור. .

תנודות שער חליפין (עלויות פיפס)

תנודות שער חליפין או "עלויות פיפס" מוגדרות כערך שניתן לתנועת פיפס עבור צמד מטבעות ספציפי. העלות היא כמות המטבע שירוויחו או יפסידו עם כל תנועת פיפס של שער צמד המטבעות ויהיה נקוב במטבע של החשבון בו הצמד נסחר. בתחנת המסחר, אפשר לראות את עלות הפיפס של כל צמדי המטבעות על ידי בחירה בלשונית "ציטוטי מסחר פשוטים" (Simple dealing rates ) בחלון שערי המסחר. אחרי שרואים אותם, תצוגת השערים הפשוטים תציג את עלות הפיפס בצד הימני של החלון.

ירידה בבטחונות

קריאת בטחונות (Margin Call) עשויה להתרחש גם בחשבון שהעסקאות בו מגודרות במלואן, וזאת מאחר שהמרווחים עשויים להתרחב ולהביא לירידה בבטחונות הנותרים. במידה והבטחונות הנותרים לא יספיקו כדי לגבות את הפוזיציות הפתוחות, החשבון עשוי להיות נתון לקריאת בטחונות, מה שיוביל לסגירה אוטומטית של חלק או כל הפוזיציות הפתוחות.
למרות שאחזקת פוזיציית שורט ופוזיציית לונג במקביל באותו מכשיר פיננסי, עשויה להעניק לסוחר את הרושם שהחשיפה שלו לתנועות השוק הינה מוגבלת, אם הבטחונות הזמינים לא יספיקו והמרווחים יתרחבו לפרק זמן כלשהו, הדבר עשוי להוביל לקריאת בטחונות על חלק או כל הפוזיציות בחשבון.

עלויות גלגול

גלגול משמעו הסגירה והפתיחה האוטומטית של עסקאות בנקודת זמן מסוימת במהלך היום (בתום יום המסחר של המכשיר הפיננסי), וזאת במטרה להימנע מסילוק והעברה של המטבע שנקנה. המונח מתייחס גם לריבית שנגבית או מוענקת בחשבונו של הסוחר עבור פוזיציה שהוחזקה "למשך הלילה"), ב-FXCM מדובר בפוזיציה הפתוחה בשעת נעילת המסחר בניו יורק (17:00 שעון החוף המזרחי, או חצות שעון ישראל).
המועד שבו פוזיציות נסגרות ונפתחות מחדש ועמלת הגלגול נגבית או מזוכית נקראים בדרך כלל "גלגול עסקה" (Trade Rollover). חשוב לציין כי חיובי הגלגול הינם גבוהים מזיכויי הגלגול. כאשר כל הפוזיציות בחשבון מגודרות, למרות הקיזוז ההדדי של החשיפה, החשבון עדיין עשוי לספוג הפסדים בעקבות המרווחים בזמן הגלגול. המרווחים במועד הגלגול עשויים להיות רחבים בהשוואה למרווחים במועדים אחרים.
אנא נהל את עסקאותיך בהתאם סביב מועד הגלגול ותוך שהינך מבין את ההשלכות של התרחבות המרווחים בכל הנוגע לעסקאות קיימות/פתוחות או עסקאות/הוראות חדשות.

התראת בטחונות וסגירת פוזיציות

התראת בטחונות (Margin Call) מתרחשת כאשר הבטחונות הזמינים שלך יורדים מתחת לסכום הביטחונות המינימלי הקבוע. הדבר מתרחש כאשר ההפסדים הצפים שלך מפחיתים את מאזן החשבון שלך אל מתחת לדרישת הבטחונות הנוכחית בחשבון שלך. לפיכך, התראת בטחונות עשוייה להוביל לסגירת הפוזיציות הפתוחות הקיימות בחשבון המסחר.

ההיגיון מאחורי מסחר מבוסס בטחונות הוא שהבטחונות משמשים כדי להבטיח את הערך הנומינאלי הגדול יותר של הפוזיציות שלך. הביטחונות הינם כמעיין ״בטחונות צפים״ וזאת משום שהם מחושבים ומשוקללים בכל רגע בהתאם למצב העסקאות הפתוחות של הלקוח. מסחר ממונף מבוסס בטחונות מאפשר לך לנהל פוזיציות שהינן גדולות יותר מהערך של חשבונך בפועל. ב-FXCM Trading Station II ישנם יישומים לניהול בטחונות, אשר מותאמים למסחר ממונף. למותר לציין כי מסחר ממונף נושא עימו סיכון, וזאת מאחר שהמינוף עלול לפעול לרעתך באותו האופן שבו הוא עשוי לפעול לטובתך. אם ההון בחשבון יורד מתחת לדרישת הבטחונות, תחנת המסחר של FXCM מפעילה מנגנון לסגירת העסקאות הפתוחות (כולן או חלקן). כאשר הפוזיציות ממונפות יתר על המידה או שהפסדי המסחר מביאים לכך שאין די הון כדי לתחזק את הפוזיציות הפתוחות והבטחונות הזמינים בחשבון נופלים מתחת לרף הנדרש, תופעל התראת בטחונות ופוזיציות פתוחות עשויות להיסגר.

אנא הבא בחשבון שכאשר הבטחונות הזמינים באתר נופלים מתחת לרף הנדרש, כל העסקאות הפתוחות נסגרות לאלתר. תהליך החיסול הינו אלקטרוני לחלוטין.

למרות שיישום התראת הבטחונות מיועד לסגור פוזיציות כאשר ההון בחשבון יורד מתחת לדרישת הבטחונות, עשויים להיות מקרים שבהם אין נזילות בשוק כדי לסגור את כל העסקאות במחיר המדויק של הוראת התראת הבטחונות. בעקבות כך, ההון בחשבון עשוי לרדת מתחת לדרישת הבטחונות בעת שההוראות מבוצעות, ולהביא אף למצב של גירעון שלילי בחשבון. התרחיש הזה אפשרי במיוחד כאשר התנודתיות בשוק גבוהה או כאשר ישנם פערי מחיר. FXCM ממליצה לסוחר להשתמש בהוראות סטופ וזאת כדי להגביל את הסיכון הכרוך בכך שהתראת הבטחונות תשמש כהוראת הסטופ הסופית.

מומלץ מאוד ללקוחות לשמר כמות בטחונות מספקת בחשבון המסחר שלהם בכל זמן. דרישות הבטחונות עשויות להשתנות על בסיס גודל החשבון, פוזיציות הפתוחות במקביל, סגנון המסחר, תנאי השוק, והן נתונות לשיקול דעתה של FXCM.

למידע נוסף ודוגמאות להמחשה בנוגע לביטחונות המסחר ומנגנון חישוב שיעור הבטוחה הקיים בחשבון – נא ראו תקנון החברה.

אופן ביצוע סגירת העסקאות:
אופן ביצוע סגירת העסקאות: בחשבון מסוג 2 Station Trading תשלח פקודה לסגירת כלל העסקאות הפתוחות בחשבון בו זמנית.
בחשבון MT4 ,העסקה בעלת ההפסד הצף הגדול ביותר תיסגר ותפנה כספי בטחונות עבור יתר העסקאות הפתוחות וחוזר חלילה במידת הצורך, עד לסגירתן של כלל העסקאות הפתוחות.
לפירוט מלא אודות מנגנון הבטחונות בחשבונך ראה פרק 9 בתקנון המסחר של החברה.

גרפים מחיר מול המחירים המוצגים בלוח הציטוטים במערכות המסחר

חשוב להבחין באופן ברור בין המחירים האינדוקטיביים (המוצגים בגרפים) והמחירים הסחירים (המוצגים בלוח הציטוטים של פלטפורמות המסחר כדוגמת ה-Trading Station II והמטה-טריידר 4). ציטוטי מחיר אינדוקטיביים הם מחירים המספקים אינדיקציה למחיר השוק ושיעור השינוי שלהם. מחירים אלה מתבססים על שורה של ספקי ציטוטים כגון בנקים וחברות הסלקה, אשר עשויים או לא עשויים לשקף את התמחור של ציטוטי המחיר לביצוע של ספקיות הנזילות של FXCM. המחירים האינדוקטיביים לרוב קרובים מאוד למחירים הסחירים, אולם הם רק מספקים אינדיקציה למיקום השוק. ציטוטי מחיר ברי ביצוע מבטיחים ביצוע מדויק יותר ולפיכך מפחיתים את עלויות הביצוע. מאחר ששוק הפורקס ספוט אינו מתנהל בבורסה מרכזית, שבה מתבצעות כל העסקאות, כל דילר פורקס עשוי להציע ציטוטי מחיר שונים במעט. לפיכך, כל תצוגת מחירים גרפית בין אם היא מוצגת על ידי החברה ובין אם היא של צד שלישי המספק גרפים , , ישקף רק מחירים "אינדוקטיביים" אשר אינם בהכרח תואמים את המחירים "הסחירים" שבהם ניתן לבצע עסקאות.

פלטפורמות מסחר במובייל

ישנם שורה של סיכונים מובנים הגלומים בשימוש בטכנולוגיית מסחר במובייל, ובכלל זה כפילות של הוראות, שיהוי (Latency) באספקת המחיר, וסוגיות אחרות אשר נובעים מחיבוריות באמצעות המובייל. המחירים המוצגים בפלטפורמת המובייל הינם אינדיקציה בלבד למחירים הסחירים ועשויים שלא לשקף את מחיר הביצוע של ההוראה בפועל.

פלטפורמת ה- Mobile TS IIמתבססת על רשתות תקשורת ציבוריות לצורך תשדורת ההודעות. FXCM לא תישא בכל אחריות לכל מקרה שהוא שבו יתרחש עיכוב בציטוט המחיר או אי יכולת לסחור בשל בעיות בתשדורת הרשת או כל בעיה אחרת שמחוץ לשליטתה הישירה של FXCM. בעיות תשדורת כוללות, אך לא רק, את עוצמת האיתות של מכשיר המובייל, שיהוי סלולארי, או כל בעיה אחרת שעשויה לנבוע מהחיבור שבין המכשיר שלך לבין ספק האינטרנט שלך, ספק המובייל או כל ספק שירות אחר.

מומלץ מאוד ללקוחות להיות בקיאים בגרסת המובייל של תחנת המסחר של FXCM לפני שהם מבצעים מסחר אמיתי באמצעות מכשירים ניידים.

אפליקציית TS MOBILE ולטאבלט

גרסת הווב של תחנת המסחר של FXCM הותאמה למכשירי מובייל וטאבלט. פלטפורמת המובייל למכשירי טאבלט נקראת Trading Station Mobile ויש בה את אותם יישומים כמו בגרסת הווב של תחנת המסחר. אותם סיכוני חיבוריות שתוארו לעיל בנוגע לאפליקציית המוביל של תחנת המסחר חלים על השימוש בכל אפליקציה שפותחה למסחר בטאבלט.

ביצוע עסקאות

הוראות לפתיחה או סגירה של עסקאות, כמו גם הוראות למימוש רווח, מתבצעות במתכונת של Fill Or Kill (בצע או בטל). כלומר, הוראות אלה מתבצעות רק אם ניתן לבצען במלואן במחיר המבוקש. לא ניתן לפצל הוראות אלה ולבצען במספר מחירים.

במקרה שאין מספיק נזילות כדי בצע הוראות Fill Or Kill במלואן, הביצוע מופסק.

הוראות סטופ (SL) אשר מופעלות בגין התראת בטחונות אינן מתבצעות במתכונת של "בצע או בטל". הוראות אלה מתבצעות במלואן באותו מחיר. עם זאת, הביצוע לא יופסק במידה ואין מספיק נזילות. הביצוע ימשיך עד שיהיה מחיר זמין לביצוע ההוראה במלואה.

המספר המקסימאלי של הוראות פתוחות מוגבל ל-500 הוראות פרטניות לכל חשבון. המגבלה חלה הן על הוראות פתוחות והן על הוראות עתידיות. פלטפורמת המטה-טריידר 4 תציג הודעת שגיאה במידה והסוחר ינסה לפתוח יותר מ-500 הוראות פרטניות. הוראות סטופ ולימיט אינן נכללות במגבלה הזו. תשומת ליבך כי מגבלה טכנולוגית זו הינה רלוונטית למסחר במערכת מטה טריידר בלבד.

מחירי ביצוע עסקאות לעומת המחירים המוצגים במערכות המסחר

חשוב להבחין בין מחירים אינדיקטיבים המוצגים בתרשימים לבין מחירי הביצוע של עסקאות, המוצגים במערכת המסחר Trading Station II. ציטוטים אינדקטיביים הם אלה הנותנים אינדיקציה על המחירים בשוק ועל שערי החליפין המשתנים. ציטוטים אלה נגזרים מבנקים או חברות סליקה, ולא בהכרח  משקפים את האופן שבו ספקית הנזילות מתמחרת את הנכסים הפיננסיים. מחירים אינדקטיביים בדרך כלל קרובים למחירי ביצוע עסקאות, אך הם רק נותנים אינדיקציה לגבי מצב השוק. מחירי ביצוע עסקה מבטיחים ביצוע מדוייק יותר וכן עשויים להפחית את עלויות העסקה.

טווח זמן: השלמת ביצוע עסקה

FXCM חותרת להוציא לפועל את ההוראות תוך שברירי שנייה; עם זאת, אין טווח זמן קבוע לביצוע הוראה

שלבים: השלמת ביצוע עסקה

כאשר סוחר מבצע הוראה, FXCM קודם כול מוודאת כי יש בחשבון מספיק ביטחונות. לאחר מכן, אנחנו מחברים את ההוראה לציטוט של אחד מספקי הנזילות. הוראת גידור נשלחת לספק הנזילות לצורך ביצוע. לבסוף, הוראת הלקוח מתממשת והפוזיציות הפתוחות/סגורות מתעדכנות.

מקרים חריגים: השלמת ביצוע עסקה

עשויים להיות מקרים חריגים של ביצוע, כגון עיכובים בשל בעיות בעיבוד ההוראה או כשל בעיבוד הפנימי או החיצוני. במקרים כאלה, FXCM מיידעת את הלקוחות בהקדם, בהתאם למורכבות הסוגיה. היעד של FXCM הוא ליידע את הלקוחות על מקרים חריגים כאלה מוקדם ככל האפשר, ואולם זמן ההודעה לעיתים תלוי במורכבות האירוע הנתון.

– תחנת המסחר (Trading station II): אם מתרחשות חריגות בעיבוד ההוראה, ההוראה תודגש בצבע אדום ובעמודת ה"סטטוס" יצוין "בוצע" או "בעיבוד", בחלונית ה"הוראות". במקרים כאלה, ההוראה נמצאת בעיבוד ובתהליך ביצוע, אולם היא תלויה ועומדת עד ש-FXCM תקבל אישור מספק הנזילות שהציטוט עדיין זמין. בעתות של נפחי מסחר כבדים, ייתכן כי ייווצר תור של הוראות. העלייה הזו בהוראות נכנסות עשויה ליצור לעיתים תנאים שבהם יווצרו עיכובים בקבלת האישור מספקי הנזילות על חלק מההוראות.

– מטה טריידר 4 ("mt4"): אם חלה חריגה בעיבוד הוראת השוק, חלון ההוראה יישאר פתוח בתחנת המסחר ויציין שיש שגיאה בעיבוד. במקרים כאלה, ההוראה מצויה בעיבוד ובתהליכי ביצוע, אך נותרת תלויה ועומדת עד ש-FXCM תקבל אישור מספק הנזילות שציטוטי המחיר עדיין זמינים. בעתות של נפחי מסחר כבדים, ייתכן כי ייווצר תור של הוראות. העלייה הזו בהוראות נכנסות עשויה ליצור לעיתים תנאים שבהם יווצרו עיכובים בקבלת האישור מספקי הנזילות על חלק מההוראות.

פרטי השרת של ה-Meta Trader 4 של FXCM

במקרים נדירים יש צורך להקליד כתובת שרת כאשר מתחברים ל- MetaTrader 4 של FXCM. למטה מפורטים שמות וכתובות השרת של ה-MT4 של FXCM. כל עוד הורדת את ה- MetaTrader 4 של FXCM כאן והתקנת אותה במחשב שלך ב-VPS, לא תידרש להקליד את כתובות השרת הללו.

אם תידרש להקליד את כתובת השרת בעת ההתחברות, ודא כי הינך משתמש בכתובת המתאימה לשם השרת שהחשבון שלך מיוחס אליו. לדוגמה, אם שם השרת שלך הוא FXCM-USDReal05, עליך להקליד את הכתובת "mt4r11.fxcorporate.com:443".

שרת חי METATRADER 4
כתובת השרת שם השרת מטבע הבסיס של החשבון
     
 
US Dollars FXCM-USDReal05 mt4r11.fxcorporate.com:443
שרת דמו METATREDER 4
כתובת השרת שם השרת מטבע הבסיס של החשבון
     
 
US Dollars FXCM-USDDemo02 mt4d06.fxcorporate.com

לפירוט סוגי הוראות ופקודות בשתי מערכות המסחר, נא ראו תקנון החברה

שרת פרטי וירטואלי (VPS)

לידיעתך, ההתחברות ל- VPS נשלטת על ידי צד שלישי שאינו החברה או מי מהחברות בקבוצת FXCM העולמית, ועל כן האחרונות, לא תישאנה באחריות לכל שגיאה או תקלה בשירות השרת המארח, לרבות, אך לא רק, כשל בתקשורת ברשת, שגיאות מערכת או כשל בנתונים.

כאמור, שירותי ה- VPS מסופקים על ידי צד שלישי, וזאת, לאחר ביצוע רישום ייעודי לקבלת השירותים באתר קבוצת FXCM העולמית. כפי המובהר לעיל, צד שלישי זה אינו צד קשור לקבוצת FXCM העולמית; הווה אומר: צד שלישי זה אינו בבעלות, בשליטה או בהפעלה של קבוצת FXCM העולמית או בבעלות או בשליטת החברה. בהתאם לכך, קבוצת FXCM העולמית או החברה, אינם מתחייבים לגבי השירותים המסופקים על ידי הצד שלישי. אגב כך, מובהר כי לקוחות החברה מוזמנים למצוא לעצמם ספק VPS אחר המתאים ביותר לצרכים שלהם. עוד יובהר, כי קיימים סיכונים משמעותיים ומגבלות הכרוכות בשימוש בשירותי ה- VPS. אנו מעודדים משתמשים עתידיים לבחון בקפידה את הסיכונים והמגבלות לפני השימוש וההרשמה באתר קבוצת FXCM העולמית. יצויין, כי כל הסכמה אשר תינתן במסגרת ההרשמה לקבלת השירותים הנ״ל כלפי קבוצת FXCM העולמית, תחול כהסכמה או ויתור על אחריות גם כלפי החברה. תנאי ההרשמה לשירותי ה-  VPS כפופים לשינויים על פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת FXCM העולמית, ולחברה אין ביחס לאלו כל עמדה או זכות או שיקול דעת.

התאמה בין פלטפורמות

פרטי המשתמש למטה-טריידר 4 של FXCM מעניקים לסוחר גישה גם לפלטפורמת ה- FXCM Trading Station. לפיכך, בעלי חשבון מטה-טריידר 4 ב-FXCM יכולים להציב ולנהל עסקאות גם בפלטפורמות ה-FXCM Trading Station. פרטי החשבון עבור סוחרים קמעונאיים (כגון, הוראות, עסקאות, רווח/הפסד, בטחונות, הון) יהיו תואמים בכל הפלטפורמות הללו ובין הצהרות החשבון. עם זאת, יש לציין כי ישנם יישומים אשר זמינים ב- FXCM Trading Station ואינם זמינים בפלטפורמת המטה-טריידר 4 של FXCM.

המטה-טריידר 4 של FXCM

המטה-טריידר 4 של FXCM מאפשרת הוראות מסחר בהיקף מקסימאלי של 50 מיליון לעסקה על מוצרי מטח לסוחרים יש אפשרות לסחור בהיקפים גדולים יותר על אותו צמד על ידי פתיחה של מספר הוראות מסחר על אותו צמד. (המגבלה על היקף של 50 מליון יחידות לטיקט היא גם בטריידינג סטיישן ונכונה רק בנוגע למצורי המט"ח לחוזי ההפרשים מגבלות ספציפיות לכל מכשיר כפי שמפורט במדריך הcfds.

המטה טריידר 4 של FXCM אינה מציגה עלויות פיפ.

מתכונת ביצוע עסקאות ב- METATRADER 4 של FXCM

יש לעיין בקפידה בפרטים למטה אשר מפרטים את ההבדלים בין הביצוע, יישומי המסחר והגדרות הפלטפורמה של פלטפורמת ה- METATRADER 4 של FXCM.

יישומים והגדרות מערכת 
יישום פרטים
   
 
מספר צמדי מטבעות 39
איזור זמן מקומי
סגירת יום EST17:00 (שעון החוף המזרחי)
יחידת מסחר בסיסית מיקרו לו (0.01)
הגבלות סטופ ולימיט ללא
הגבלות על הוראות עתידיות ללא
הגבלות על קרקוף ללא
סוג הוראה ברירת מחדל Fill or Kill
גידור כן
סגירה חלקית של עסקאות כן
סטייה מקסימלית כן
סטייה ברירת מחדל 1 פיפס (10)
סוג ביצוע הוראות מיידי

לרשימה מלאה של סיכוני ביצוע עסקאות והוראות עתידיות, כפי שמתעדכנת מעת לעת: לחץ כאן

גלגול במטה טריידר 4

שערי הריבית אינם מוצגים בפלטפורמת המטה-טריידר 4 של FXCM. עם זאת, הסוחרים יישלמו או יזוכו בגין הריבית בהתאם לשערי הריבית הנוכחיים של FXCM. כדי לדעת מהם שערי ריבית הגלגול, הסוחרים יכולים לצפות בהם ב-FXCM Trading Station II, להתקשר לשירות הלקוחות של FXCM  או להיכנס לאתר  יש לציין כי שערי הריבית מסופקים ל-FXCM על ידי מספר ספקי נזילות. אנו משתדלים ככל הניתן להציג את שיעורי הגלגול יום אחד מראש בתחנת המסחר של FXCM. עם זאת, בעתות של תנודתיות גבוהה בשוק שיעורי הריבית עשויים להשתנות במהלך היום.

כל פוזיציה פתוחה ב-17:00 שעון החוף המזרחי בארצות הברית (ET) [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.] נתונה לריבית גלגול בגין גלגול הפוזיציה מיום ליום. פוזיציה שנפתחה לאחר 17:01 שעון החוף המזרחי [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.] אינה נתונה לריבית גלגול עד ליום למחרת, ואילו פוזיציה שנפתחה ב-16:59 שעון החוף המזרחי [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.] תהיה נתונה לריבית גלגול ב-17:00 שעון החוף המזרחי [שעון ישראל הינו +7 שעות ביחס לשעון החוף המזרחי.].- יש לקחת בחשבון את פערי השעון קיץ ושעון החורף השעה הישראלית אינה קבועה מכיוון שיש פער של כשבועיים בין תאריכי המעבר של השעונים של ארהב לעומת ישראל.

סטייה מקסימאלית

במטה-טריידר 4 של FXCM, כל הוראות המסחר מתבצעות בביצוע מיידי. סוג זה של ביצוע במטה-טריידר 4 כולל את יישום הסטייה המקסימאלית (Max Deviation).

יישום הסטייה המקסימאלית מיועד כדי לשלוט בהיקף הזליגה – שלילית וחיובית כאחד – באופן הבא. כאשר יוצרים הוראה, בשדה הסטייה המקסימאלית מצוין מספר בעשיריות פיפ המציין את הזליגה המקסימאלית שהסוחר מוכן לספוג כדי שהעסקה תיפתח. אם מחיר השוק נע מעבר לכמות המצוינת בעת הביצוע ההוראה תתבטל אוטומטית. כך יישום הסטייה המקסימאלית תוכנן לפעול.

מדיניות המסחר של FXCM מאפשרת זליגה חיובית בלתי מוגבלת על כל סוגי ההוראות. לפיכך, FXCM פיתחה דרך למנוע את המגבלה שיישום הסטייה החיובית מטיל על זליגה חיובית. כל הוראות המסחר שמוצבות במטה-טריידר 4 של FXCM מתבצעות תוך ניצול הזליגה החיובית הגדולה ביותר האפשרית.

במקרה שבו הוראה מתבצעת עם זליגה חיובית אשר חורגת מעבר לסטייה המקסימאלית שצוינה, הפלטפורמה רושם הודעה בלשונית ה"יומן" (Journal). ההודעה מנוסחת בנוסח הבא: (כמות) $ – זליגה חיובית (Positive Slippage) – (מספר הוראה. (כמות) $ זו הזליגה החיובית שההוראה קיבלה מעבר לסטייה המקסימאלית שצוינה.

אם מחיר השוק נע באופן שלילי מעבר לסטייה האפשרית שהגדיר הלקוח, ההוראה מתבטלת אוטומטית. כאשר הדבר קורה, הודעה "מחוץ לציטוט" (Off Quotes) מופיעה. זוהי הודעת מטה-טריידר 4 אופיינית אשר מעדכנת את המשתמש על ביטול ההוראה מאחר שמחיר השוק סטה מעבר להגדרות ההוראה.

שים לב: בהתאם לתנאי השוק, הגדרת סטייה מקסימאלית נמוכה עשויה להגדיל את הסבירות לכך שההוראה תידחה מאחר שמחיר השוק ינוע מעבר לסטייה המקסימאלית.


ציטוטי מחירי גרף מטה טריידר

תשומת ליבך, העסקאות מתבצעות בפועל על פי המחירים המוצגים בחלון תצוגת שוק ״Market Watch״ בצד השמאלי של מערכת המסחר (ובהתאם לסעיף 7 לתקנון). בשל כך, עשויים להתקיים פערים מסוימים בין המחירים המוצגים במערכת הגרפים לבין ציטוטי המחיר המוצגים בחלון "תצוגת שוק״ (שעל בסיסם, כאמור, מתבצעות העסקאות בפועל). שערי המחירים המוצגים במערכת הגרפים הקיימים במערכת המסחר הינם אינדיקטיביים בלבד ומקורם שונה ממקור שרתי מחירי המסחר של FXCM.