הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר;
החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר.

ניכוי מס במקור

האם ובאיזה אופן FXCM Trading Ltd מנכה בחשבוני מס במקור?

בהתאם להוראות המס בישראל FXCM Trading LTD ("החברה") תנכה במקור מס על הרווחים שהצטברו בחשבון המסחר מדי חודש ו/או במשיכת כספים, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הלקוח לתשלום מלוא המיסים החלים עליו כמפורט בסעיף 5.6 בהסכם המסגרת.

חישוב המס נעשה בהתאם לשינויים במאזן החשבון משמעות הדבר היא כי רווח/הפסד צף אינו נכלל בחישוב זה. תשלום המס ינוכה באופן אוטומטי מיתרת ההון הזמין בחשבון במהלך השבוע הראשון של כל חודש עבור החודש הקודם. באחריותו הבלעדית של הלקוח לבדוק את כל ההשלכות העשויות לנבוע מניכוי המס לרבות עניין שיעור הבטחונות שיתמוך בעסקאותיו הפתוחות.

חישוב המס הינו שנתי לכן במידה ובחודש מסוים נזקף לזכות הלקוח מגן מס בגין הפסדים אזי יתבצע קיזוז לחישוב המס שיש לשלם. במקרה שבו שולם מס ובהמשך אותה שנה קלנדרית נזקף מגן מס, יזוכה החשבון באופן יחסי.

בדומה למוסדות פיננסים אחרים בין החודשים מרץ אפריל יונפק ללקוח אישור שנתי עבור השנה הקודמת (*טופס 867) על כך שהמס עבור הרווחים שהצטברו בחשבון נוכה במקור.

עוד יצוין כי במעבר בין שנה קלנדרית אחת לאחרת לא יוכל הלקוח להתקזז מתוך המס שכבר שולם, וזאת עד להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה בשנה שאחרי מול רשות המיסים.

דוגמה א' לקוח הרוויח בחודש ינואר 2016 4000$ לכן ינוכו 1000$ מחשבון המסחר שלו בתחילת פברואר בחודש פברואר 2016 הפסיד 2000$ משמע בתחילת מרץ יזוכה חשבונו ב500$ ובאופן דומה תבוצע התאמה בתחילת כל חודש בהתאם לביצועים בחשבון.

דוגמה ב' לקוח הרוויח בחודש דצמבר 2016 4000$ לכן ינוכו 1000$ מחשבון המסחר שלו בתחילת פברואר בחודש ינואר 2017 הפסיד 2000$ משמע בתחילת פברואר 2017 לא יזוכה חשבונו ב500$ מכיוון שהתחלפה שנת המס ועל הלקוח להתקזז על החזר מול רשות המיסים כנזכר לעיל.

*טופס 867 מפרט את ההכנסות שהיו בחשבון המסחר של הלקוח בחברה במהלך השנה. כך למשל: רווחים כתוצאה ממסחר במכשירים פיננסים, תשלום דיבידנדים והמס שנוכה מאותן הכנסות. על מנת שהלקוח יוכל לבצע קיזוז מ וקבלת החזר מס בגין שנים קודמות עליו, להגיש בקשה באופן עצמאי לרשויות המס. באמצעות הצגה והגשת טפסי 867 שהנפיקה עבורו החברה במהלך השנים הרלוונטיות לפעילותו. החברה אינה אחראית לטיפול בקיזוז המס עבור לקוחותיה בגין שנות המס שהסתיימו.

פתח חשבון תרגול בתחנת המסחר חינם

השאר פרטיך לקבלת חשבון תרגול עם 50,000 דולר להתנסות במערכת ובמסחר בשוק המט"ח חינם

חשבון דמו:
למרות שחשבונות הדמו מיועדים לשקף את השוק האמיתי, הם פועלים בסביבת שוק וירטואלית. לפיכך, ישנם כמה הבדלים בינם לבין חשבונות אמיתיים, לרבות, אך לא רק, אי-תלות בזמן אמת בנזילות בשוק, וזמינות של כמה מוצרים שאינם בהכרח זמינים בחשבונות אמיתיים; ביצוע הוראות בחשבונות דמו עשוי להיות מהיר יותר באופן שאינו תמיד מאפיין חשבונות אמיתיים; היעדר דחיית הוראות, ו/או היעדר זליגה. בנוסף לכך, עדכונים בחשבונות הדמו עשויים להתבצע במועדים שונים מאשר בחשבונות אמיתיים.

הורד את האפליקציה